Algemene voorwaarden Gkk/Ds - Henny van Ham

Artikel 7. Meer- en minder werk

 1. Bij de prijsvormingsmethode "aanneming" of "richtprijs" kan de cliënt nadat de overeenkomst is gesloten, in overeenstemming met de prijsvormingsmethode zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk.
 2. Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen.

Artikel 8. Overmacht

 1. Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten. In geval door omstandigheden Gkk/Ds tijdelijk verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren is Gkk/Ds gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden uit te laten voeren.
 2. Indien de overmachtssituatie ertoe leidt dat een der partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschort, is de wederpartij voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen.

Artikel 9. Oplevering

 1. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.
 2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
  • A. Hetzij wanneer Gkk/Ds de cliënt heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard;
  • B. Hetzij wanneer uiterlijk vijf werkdagen zijn verstreken, nadat Gkk/Ds schriftelijk aan de cliënt heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
  • C. Hetzij wanneer uiterlijk vijf werkdagen zijn verstreken, nadat Gkk/Ds het werk op internet geplaatst heeft en de cliënt heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;

Artikel 10. Zekerheid

 1. Gkk/Ds kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de cliënt.
 2. Gkk/Ds kan na het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de cliënt zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de cliënt in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen is Gkk/Ds gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken.

Artikel 11. Betaling

 1. Alle betalingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
  Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening.
 2. Indien de betaling in termijnen is overeengekomen en Gkk/Ds zijn verplichting ter zake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de cliënt de bevoegdheid betaling van een termijn op te schorten.
 3. Indien van toepassing dient Gkk/Ds bij de cliënt binnen redelijke termijn na oplevering de eindafrekening in.
 4. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
 5. Bij overschrijding van een richtprijs dient de reden hiervan uit een specificatie te blijken (behoudens meerwerk)
 6. Betaling van de eindafrekening vindt plaats uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening
 7. Wanneer een werk voor publicatie gereed is wordt deze pas na volledige betaling van de factuur daadwerkelijk op internet gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen.
 8. Facturen voor levering zijn uitsluitend betaalbaar bij Gkk/Ds.
 9. Gkk/Ds is gerechtigd haar vorderingen op de cliënt te verrekenen met de schulden die Gkk/Ds aan de cliënt heeft, zelfs indien de vorderingen op die cliënt niet opeisbaar zijn
 10. Gkk/Ds is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de gebruiker in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.

Artikel 12. Niet nakoming van de betalingsverplichting

 1. Indien de cliënt niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.
 2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Gkk/Ds rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 11 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het burgerlijk wetboek.
 3. Gkk/Ds is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.
  Indien Gkk/Ds hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de cliënt.
 4. Indien de cliënt met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 11 in gebreke blijft, is Gkk/Ds gerechtigd het werk te staken.
 5. Gkk/Ds is dan tevens gerechtigd de publicatie van werk op internet zonder aankondiging of mededeling vooraf van het internet te verwijderen totdat alle openstaande facturen zijn voldaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Gkk/Ds op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.
 6. Gkk/Ds blijft eigenaar van materialen, totdat de cliënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 13. Eigendom van tekeningen en ontwerpen e.d.

 1. De door of vanwege Gkk/Ds verstrekte en/of toegepaste teksten, ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, bewegend beeld, websites, cd-roms, programmeercodes en calculaties blijven eigendom van Gkk/Ds, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Alle met betrekking tot teksten, ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, bewegend beeld, websites, cd-roms, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.
 3. Door Gkk/Ds aangemaakte/ontwikkelde internetpagina's/ teksten/ beeldmateriaal/ geluidsmateriaal/ software/ cd-roms mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende(n) worden doorverkocht en/of verhuurd.
 4. Het is uitdrukkelijk verboden om het produkt geheel of gedeeltelijk te kopiëren op enig materiaal of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gkk/Ds.

Artikel 14. Toepasselijk recht/geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Gkk/Ds en de cliënt waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de cliënt en Gkk/Ds over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Gkk/Ds te leveren of geleverde diensten en zaken dienen in eerste instantie in onderling overleg worden opgelost.
 3. Uiterlijk vier weken nadat een klacht schriftelijk, per aangetekende brief aan Gkk/Ds is voorgelegd dient Gkk/Ds hierop een reactie te geven.
 4. De cliënt dient Gkk/Ds in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken en correcties aan te brengen.
 5. Klachten laten de betalingsverplichting van de cliënt onverlet.
 6. Bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.