Algemene voorwaarden Gkk/Ds - Henny van Ham

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Cliënt: natuurlijk persoon of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van beroep of in naam van een bedrijf, organisatie en/of instelling.

Gkk/Ds: Grafische koffie-, Koek- en Dansshow, die bedrijfsmatig offertes uitbrengt en die adviseert, ontwerpt en ontwikkelt op het gebied van mediaproducties, systeembeheer, beeldende kunst, educatie en vormgeving. Gkk/Ds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24335487, BTWnummer: NL001668590B12

Werk: het totaal van de tussen de cliënt en Gkk/Ds overeengekomen werkzaamheden en daarbij door Gkk/Ds geleverde materialen en/of diensten.

Artikel 2. Werkingssfeer

Dit document 'Algemene voorwaarden' is een rechtsgeldige overeenkomst tussen de cliënt en Gkk/Ds.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle op naam gestelde prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen Gkk/Ds en cliënt. Afwijkende voorwaarden en bedingen zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Gkk/Ds zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

 1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst.
 3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en te leveren materialen en/of diensten die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de cliënt mogelijk te maken.
 4. Het aanbod vermeldt een vermoedelijke datum van oplevering.
 5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd: aanneming of richtprijs.
  • A. Bij de prijsvormingsmethode "aanneming" komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor het werk zal worden verricht;
  • B. Bij de prijsvormingsmethode "richtprijs" doet Gkk/Ds een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de cliënt. Dit zal gebeuren door middel van een schriftelijke overeenkomst in tweevoud door beide partijen ondertekend, tenzij omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Gkk/Ds behoudt zich het recht voor een overeenkomst met een potentiële cliënt om een voor haar gegronde reden te weigeren. Tevens behoudt zij zich het recht voor bepaalde opdrachten, dan wel teksten, dan wel beeld- en/of geluidsmateriaal voor publikatie op internet en/of op elke willekeurige beeld-/informatiedrager te weigeren.
 3. De vertegenwoordiger die namens een rechtspersoon een overeenkomst wenst af te sluiten, dient op verzoek van Gkk/Ds zijn bevoegdheid ter zake aan te tonen.

Artikel 5. Verplichtingen van Gkk/Ds

 1. Gkk/Ds zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.
 2. Transacties worden afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen en voorwaarden. Gkk/Ds is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 4 weken voordat deze ingaan schriftelijk aan de cliënt bekend gemaakt.
 3. Gkk/Ds draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.
 4. Gkk/Ds zal de gegevens van een cliënt, behalve welke tot publikatie op de (bedrijfs)presentatie geopenbaard dienen te worden, anders dan via een gerechtelijk bevel, niet aan derden doorgeven. Deze gegevens zijn wel toegankelijk voor door Gkk/Ds aan te wijzen personeels- of directieleden ten behoeve van het uitvoeren van beheerstaken.
 5. De medewerkers van en namens Gkk/Ds lezen persoonlijke post en e-mail van cliënten niet en volgen evenmin hun verrichtingen op het internet.
 6. Gkk/Ds is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die ten behoeve van de cliënt worden opgeslagen.
 7. Bij overeenkomst tot bij Gkk/Ds ondergebrachte publicatie van informatie op internet draagt zij (via derden) zorg voor de beschikbaarheid van de informatie op internet.
 8. Gkk/Ds is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de systemen ten gevolgen van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbindingen met het internet, storingen in de systemen bij leveranciers, storingen in het telefoon- of kabelnetwerk, volledige bezetting van de inbellijnen van onze leverancier, uitval van de elektriciteit, uitval/en onbereikbaarheid van het systeem ten gevolgen van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de door cliënt aangeboden informatie en onderhoud aan de systemen door de leverancier of vanwege de leverancier of Gkk/Ds en andere storingen die buiten de macht van Gkk/Ds liggen.
 9. Gkk/Ds is niet aansprakelijk voor schade ten gevolgen van uitval en/of onbereikbaarheid van de systemen.
 10. Gkk/Ds is gerechtigd verbeteringen en veranderingen in de systemen van Gkk/Ds aan te (laten) brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de cliënt. Voorts is Gkk/Ds gerechtigd wijzigingen aan te (laten) brengen in de structuur van de (bedrijfs)presentatie op internet.
  Gkk/Ds is niet aansprakelijk voor eventuele kosten te maken of gemaakt door de cliënt ten gevolgen van deze wijzigingen.

Artikel 6. Verplichtingen van de cliënt

 1. De cliënt zorgt ervoor dat Gkk/Ds binnen het tijdsbestek van de voorbereidingsfase kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.
 2. De cliënt dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Gkk/Ds behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de cliënt Gkk/Ds daarvan tijdig in kennis te stellen.
 3. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de cliënt de daarmee verband houdende schade en kosten aan Gkk/Ds te vergoeden indien deze omstandigheden aan de cliënt kunnen worden toegerekend.
 4. De cliënt draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  • A. Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden.
  • B. Onjuistheden in de door de cliënt verlangde constructies en werkwijzen.
  • C. Gebreken in gegevens, materialen of hulpmiddelen die door de cliënt ter beschikking zijn gesteld. De cliënt is aansprakelijk voor door hem aangeleverde teksten en/of beeldmateriaal en/of geluidsmateriaal.
  • D. Alle schade die Gkk/Ds mocht lijden ten gevolgen van een handelen of nalaten van handelen van de cliënt in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.
  • E. Publikatie van door de cliënt voor dit doel aangeleverde materialen waarmee van toepassing zijnde wetten worden overtreden. Met name noemen wij, maar niet uitsluitend, het verspreiden van auteursrechterlijk beschermd materiaal.
  • F. Alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden te zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik van internet en/of andere beeld-/informatiedragers door of vanwege de cliënt van Gkk/Ds.
   De cliënt is aansprakelijk voor enigerlei schade die voortvloeit uit het gebruik/aanwezig zijn van zijn of haar gepubliceerde informatie op internet en/of andere beeld-/informatiedragers.

Artikel 7. Meer- en minder werk

 1. Bij de prijsvormingsmethode "aanneming" of "richtprijs" kan de cliënt nadat de overeenkomst is gesloten, in overeenstemming met de prijsvormingsmethode zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk.
 2. Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen.

Artikel 8. Overmacht

 1. Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten. In geval door omstandigheden Gkk/Ds tijdelijk verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren is Gkk/Ds gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden uit te laten voeren.
 2. Indien de overmachtssituatie ertoe leidt dat een der partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschort, is de wederpartij voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen.

Artikel 9. Oplevering

 1. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.
 2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
  • A. Hetzij wanneer Gkk/Ds de cliënt heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard;
  • B. Hetzij wanneer uiterlijk vijf werkdagen zijn verstreken, nadat Gkk/Ds schriftelijk aan de cliënt heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
  • C. Hetzij wanneer uiterlijk vijf werkdagen zijn verstreken, nadat Gkk/Ds het werk op internet geplaatst heeft en de cliënt heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;

Artikel 10. Zekerheid

 1. Gkk/Ds kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de cliënt.
 2. Gkk/Ds kan na het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de cliënt zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de cliënt in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen is Gkk/Ds gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken.

Artikel 11. Betaling

 1. Alle betalingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
  Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening.
 2. Indien de betaling in termijnen is overeengekomen en Gkk/Ds zijn verplichting ter zake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de cliënt de bevoegdheid betaling van een termijn op te schorten.
 3. Indien van toepassing dient Gkk/Ds bij de cliënt binnen redelijke termijn na oplevering de eindafrekening in.
 4. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
 5. Bij overschrijding van een richtprijs dient de reden hiervan uit een specificatie te blijken (behoudens meerwerk)
 6. Betaling van de eindafrekening vindt plaats uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening
 7. Wanneer een werk voor publicatie gereed is wordt deze pas na volledige betaling van de factuur daadwerkelijk op internet gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen.
 8. Facturen voor levering zijn uitsluitend betaalbaar bij Gkk/Ds.
 9. Gkk/Ds is gerechtigd haar vorderingen op de cliënt te verrekenen met de schulden die Gkk/Ds aan de cliënt heeft, zelfs indien de vorderingen op die cliënt niet opeisbaar zijn
 10. Gkk/Ds is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de gebruiker in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.

Artikel 12. Niet nakoming van de betalingsverplichting

 1. Indien de cliënt niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.
 2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Gkk/Ds rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 11 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het burgerlijk wetboek.
 3. Gkk/Ds is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.
  Indien Gkk/Ds hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de cliënt.
 4. Indien de cliënt met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 11 in gebreke blijft, is Gkk/Ds gerechtigd het werk te staken.
 5. Gkk/Ds is dan tevens gerechtigd de publicatie van werk op internet zonder aankondiging of mededeling vooraf van het internet te verwijderen totdat alle openstaande facturen zijn voldaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Gkk/Ds op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.
 6. Gkk/Ds blijft eigenaar van materialen, totdat de cliënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 13. Eigendom van tekeningen en ontwerpen e.d.

 1. De door of vanwege Gkk/Ds verstrekte en/of toegepaste teksten, ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, bewegend beeld, websites, cd-roms, programmeercodes en calculaties blijven eigendom van Gkk/Ds, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Alle met betrekking tot teksten, ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, bewegend beeld, websites, cd-roms, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.
 3. Door Gkk/Ds aangemaakte/ontwikkelde internetpagina's/ teksten/ beeldmateriaal/ geluidsmateriaal/ software/ cd-roms mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende(n) worden doorverkocht en/of verhuurd.
 4. Het is uitdrukkelijk verboden om het produkt geheel of gedeeltelijk te kopiëren op enig materiaal of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gkk/Ds.

Artikel 14. Toepasselijk recht/geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Gkk/Ds en de cliënt waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de cliënt en Gkk/Ds over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Gkk/Ds te leveren of geleverde diensten en zaken dienen in eerste instantie in onderling overleg worden opgelost.
 3. Uiterlijk vier weken nadat een klacht schriftelijk, per aangetekende brief aan Gkk/Ds is voorgelegd dient Gkk/Ds hierop een reactie te geven.
 4. De cliënt dient Gkk/Ds in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken en correcties aan te brengen.
 5. Klachten laten de betalingsverplichting van de cliënt onverlet.
 6. Bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.


Herzien, november 2022